Metsamaa ja metsa ost

Metsamaa ja metsa ost üle Eesti

Metsamaa ja metsa ost ning metsakinnistute majandamine ongi meie põhiline tegevusvaldkond. Oleme metsaomanikke nõustanud ja ostulepinguid sõlminud juba aastast 1999. Siinkohal on tegu 100% kodumaisel kapitalil põhineva metsandusettevõttega, kes tagab metsaomanikele diskreetse teeninduse ning õiglase turuhinna.

Pikaajaliste kogemustega metsaettevõttena hindame metsaomanike privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt. Seetõttu käsitleme metsaomanike andmeid konfidentsiaalse teabena ja tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Koostööpartnerid peavad meid metsandusturul tuntud ja usaldusväärseks metsaettevõtteks, kellel on olemas isiklik metsa- ja veotehnika ning professionaalne ja pikaajalise kogemusega personal. Kõik metsaraie- ja veoteenused, sealhulgas hilisemad hooldetööd raielangil, laoplatsidel ja äraveoteedel teostame algusest lõpuni omade jõududega.

Metsa ost

metsa ostMetsa ost saab alguse ostupakkumise tegemist. Selleks uurime metsaregistrist metsakinnistu tausta ja veendume selles, et kinnistul ei oleks piiranguid, mis takistaks seal raietööde läbiviimist. Lisaks selgitame välja selle, et kuidas metsakinnistule ligi pääseb ja kas selleks on vaja kokkuleppeid naaberkinnistute omanikega. Metsa ligikaudse väärtuse oskame öelda ka metsamajandamiskava puudumisel. Seda siis juhul, kui meie taksaator ehk metsahindaja on eelnevalt metsaga kohapeal tutvunud.

Metsa ostule eelneva hinnapakkumise koostamine on metsaomanikule tasuta, sõltumata metsamaal kasvava puistu seisukorrast või selle liigilisest kooslusest. Samuti on võimalik hüpoteegiga koormatud metsamaa müük.

Metsakinnistute ost

Metsakinnistute ost olenemata kinnistu asukohast. Ostame ka raiutud või osaliselt põllumaadest koosnevaid metsakinnistuid. Vajadusel tuleb meie metsahindaja ise kohale ja vaatab müügiks pakutava metsakinnistu isiklikult üle. Pakume kõigile klientidele mitmekülgset abi juriidiliste küsimuste lahendamisel, mida metsakinnistute müümine endaga kaasa võib tuua.

Oleme usaldusväärseks partneriks metsakinnistu müügiga seonduval asjaajamistel, kuni tehingu sõlmimise lõpphetkeni. Seega hoolitseme selle eest, et metsakinnistu müük ja selle tehinguga seonduv asjaajamine oleks metsaomanikule võimalikult läbipaistev ja arusaadav. Metsakinnistu müügitehing kinnitatakse notariaalselt.

Me ei ole metsakinnistute vahendajad! Meil on metsa ülestöötamiseks ja transpordiks vajaminev tehnika endal olemas.

Raiutud metsamaa ost

Raiutud metsamaa ost viitab sellele, et ostetaval metsamaal on teostatud täielik- või siis osaline raie. Järjepidava metsaettevõttena ostame raiutud metsamaa selleks, et seda tulevikus ise kasumlikult edasi majandada ja tulude arvelt kodumaist majandust ning tööjõuturgu elavdada. Lisaks eeltoodule ostame ka metsamaad, mida ei saa veel raieküpseks nimetada. Seeläbi üritame leevendada olukorda, kus üha enam metsakinnistuid müüakse välismaise kapitali omandisse, et need siis tulevikus Skandinaavia pensionifonde ning nende haldureid teeniksid.

 

 

Samal teemal:

Metsamaa ja metsa hind aastal 2020
Kuidas müüa metsa?
Metsa müük ja tulumaks aastal 2020

Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Raieõiguse ost ja metsaraie
Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsamajandamiskava koostamine

Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus

Metsa müük vajab usaldusväärset partnerit