Metsaraie - lageraie, harvendusraie ja hooldusraie

Metsaraie telli kogemustega metsaettevõttelt

Metsaraie teostamiseks vajalik metsatehnika ja professionaalne tööjõud on meil endal olemas, olgu siis tegemist hooldus- või lõppraiega - alates saemeestest kuni harvesteri ja väljaveotraktorini. Vastavalt metsa aluspinna seisukorrale, pakume metsatööde teostamisel kasutamiseks suuremaid ja väiksemaid raiemasinaid. Samuti erineva roomikulaiusega metsa väljaveotraktoreid, et seeläbi metsa aluspinnast võimalikult vähe kahjustada. Vajadusel teostame metsa raiet ka saemeeste abil. Kõike metsas toimuvat juhib ja kontrollib metsameister.

Lageraie kui üks uuendusraietest

metsaraieLageraie puhul raiutakse küpselt metsamaalt maha peaaegu kõik puud. Seemnepuude ülesanne on metsamaad taaskord seemendada ja säilikpuude ülesanne elukeskkonna mitmekesisust säilitada. Lageraielank uuendatakse taas mõne aasta jooksul - looduslikult või inimese kaasabil.

Hooldusraie tähendus hõlmab endas erinevaid raietüüpe

Hooldusraie noorendikus tähendab metsaomanikule lisakulusid, kuid on siiski esmatähtis tegevus väärtusliku metsa välja arenemisel. Lisaks parandavad hooldusraied ka metsa tervislikku seisundit. Siiski tuleks arvestada sellega, et liiga hiline või intensiivne hooldusraiete teostamine võib metsaomanikule karuteene osutada.

Hooldusraied ei ole siiski iseenesest hädavajalikud, vaid kujundavad oluliselt metsa kasvu ning soodustavad väärtusliku metsa arengut. Hooldusraie mõistega on kaasatud: valgustusraie, harvendusraie, sanitaarraie.

Harvendusraie tagab metsalt osalise tulu, kuid suurendab ka metsa lõppväärtust

Harvendusraie tõstab metsa väärtust, viies soovitud puuliikide osakaalu sobivale tasemele. Raie käigus eemaldatakse soovimatud või siis madalama väärtusega puuliigid ning antakse eelis kvaliteetsematel liikidel seeläbi kiiremini areneda. Lisaks raiutakse välja haiged, surevad või siis halva kvaliteediga puud. Niimoodi tõstetakse oluliselt metsast saadavat lõplikku tulu, seega on harvendusraie hädavajalik.

Sobiv aeg esimeseks harvendusraieks on 15–40 aastases metsas. Harvendusraie suurendab lõppraiest saadavat kasumit ja on metsaomanikule ka vahepealse tulu allikaks.

lageraieSanitaarraie eesmärk on metsast eemaldada kahjustatud, surevad või surnud puud

Nagu nimigi viitab, siis võetakse sanitaarraie ette metsa tervisliku seisukorra säilitamiseks. Kindlasti tuleks kaaluda sanitaarraie teostamist peale suuri torme, et eemaldada metsast tuulega murdunud puud. Samuti tuleks sanitaarraie kõne alla parasiitide või metsloomade poolt kahjustatud metsas.

Valgustusraie viiakse läbi kuni 15 aastastes metsades või metsamaadel

Samuti metsas, mille keskmine diameeter ei ületa kaheksat sentimeetrit. Teisisõnu võib valgustusraie tähendus olla ka noorendike hooldus. Valgustusraie eesmärk on suunata metsa liigilist mitmekesisust ja parandada valgusolusid ning toitetingimusi. Valgustusraie mitte teostamisel võib soovitud puuliik jääda metsamaal välja kasvamatta.

Metsa ülestöötamine usalda kindlatesse kätesse

Metsa ülestöötamine hõlmab endas erinevaid raieteenuseid. Sealhulgas valgustusraiet, harvendusraiet, sanitaarraiet, turberaiet ja lageraiet. Meie ettevõtet esindavad professionaalse ettevalmistuse saanud aastatepikkuse kogemusega metsatöölised, kes hoolivad teie metsast. Jätame metsa ka raiejärgselt alati heasse seisukorda. Omame erinavate raietööde teostamisel kogemusi juba aastast 1999.

Soovid ise metsa raiuda? Nõustame metsaomaniku iseseisvat metsaraiet nõu ja jõuga

Vajadusel nõustame oma kliente metsamaterjali müügi ja sellega kaasnevate küsimuste juures. Leiame lahenduse metsaomanikule ka puuduoleva tehnika osas (harvester, väljavedaja, metsaveoauto). Lisaks pakume metsameistri teenust raielankide sissemärkimisel. Metsamaterjali müügisoovi korral lepime enne raietöid kokku metsamaterjali kvaliteeditingimused, mõõdud ja hinnad sortimentide kaupa.

Telli metsaraie teenus professionaalselt metsafirmalt!