Metsaraie - lageraie, harvendusraie ja hooldusraie

Metsaraie telli kogemustega metsaettevõttelt

Metsaraie teostamiseks vajalik metsatehnika ja professionaalne tööjõud on meil endal olemas, olgu siis tegemist hooldus- või lõppraiega - alates harvesterist kuni metsa väljaveotraktoriteni. Vastavalt metsa aluspinna seisukorrale, pakume metsatööde teostamisel kasutamiseks suuremaid ja väiksemaid raiemasinaid. Samuti erineva roomikulaiusega metsa väljaveotraktoreid, et seeläbi metsa aluspinnast võimalikult vähe kahjustada. Keerulisemad metsatööd teostame kogenud saemeeste abil.

Lageraie toob metsast kogu saadava tulu

metsaraieLageraie puhul raiutakse ühelt küpselt metsamaalt maha peaaegu kõik puud. Allesjäänute ülesanne on metsamaad taaskord seemendada. Lageraielank uueneb taas mõne aasta jooksul - looduslikult või inimese kaasabil.

Hooldusraie tähendus hõlmab endas erinevaid raietüüpe

Hooldusraie noores metsas tähendab metsaomanikule lisakulusid, kuid on siiski esmatähtis tegevus väärtusliku metsa välja arenemisel. Lisaks parandavad hooldusraied ka metsa tervislikku seisundit. Siiski tuleks arvestada sellega, et liiga hiline või intensiivne hooldusraiete teostamine võib metsaomanikule karuteene osutada. Seda siis seeläbi, et hävitatakse hädavajalik metsa uuenemiseks vajalik tagavara.

Hooldusraied ei ole siiski iseenesest hädavajalikud, vaid kujundavad oluliselt metsa kasvu ning soodustavad väärtusliku metsa arengut. Hooldusraie mõistega on kaasatud: harvendusraie, sanitaarraie ja valgustusraie.

Harvendusraie tagab metsalt osalise tulu, kuid suurendab ka metsa lõppväärtust

Harvendusraie tõstab metsa väärtust, viies soovitud puuliikide osakaalu sobivale tasemele. Raie käigus eemaldatakse soovimatud või siis madalama väärtusega puuliigid ning antakse eelis kvaliteetsematel liikidel seeläbi kiiremini areneda. Lisaks raiutakse välja haiged, surevad või siis halva kvaliteediga puud. Niimoodi tõstetakse oluliselt metsast saadavat lõplikku tulu.

Sobiv aeg esimeseks harvendusraieks on 20–40 aastases metsas. Harvendusraie suurendab lõppraiest saadavat kasumit ja on metsaomanikule ka vahepealse tulu allikaks.

lageraieSanitaarraie eesmärk on metsast eemaldada kahjustatud, surevad või surnud puud

Nagu nimigi viitab, siis võetakse sanitaarraie ette metsa tervisliku seisukorra säilitamiseks. Kindlasti tuleks kaaluda sanitaarraie teostamist peale suuri torme, et eemaldada metsast tuulemurrud. Samuti tuleks sanitaarraie kõne alla parasiitide poolt kahjustatud metsas.

Valgustusraie viiakse läbi kuni 20 aastastes metsades või metsamaadel

Samuti metsas, mille keskmine diameeter ei ületa kaheksat sentimeetrit. Teisisõnu võib valgustusraie tähendus olla ka noorendike hooldus. Valgustusraie eesmärk on suunata metsa liigilist mitmekesisust ja parandada valgusolusid ning toitetingimusi. Valgustusraie mitte teostamisel võib soovitud puuliik jääda metsamaal välja kasvamatta.

Metsa ülestöötamine usalda kindlatesse kätesse

Metsa ülestöötamine hõlmab endas erinevaid raieteenuseid. Sealhulgas lageraiet, hooldusraiet, harvendusraiet, sanitaarraiet ja valgustusraiet. Meie ettevõtet esindavad professionaalse ettevalmistuse saanud aastatepikkuse kogemusega raietöölised, kes metsast hoolivad. Jätame metsa ka raiejärgselt alati heasse seisukorda. Omame erinavate raietööde teostamisel kogemusi juba aastast 1999.

Soovid ise metsa raiuda? Toetame iseseisvat metsaraiet nõu ja jõuga

Vajadusel toetame oma kliente metsamaterjali müügi ja sellega kaasnevate teenuste juures. Toetame metsaraiet vajaliku tehnikaga. Metsamaterjali müügisoovi korral lepime enne raietöid kokku metsamaterjali kvaliteeditingimused ja metsamaterjali pikkuse. Korraldame turvaliselt ja õigeaegselt metsamaterjali väljaveo.

Telli metsaraie teenus professionaalselt metsafirmalt!