Metsamaa hind ja metsa hektari hind metsaomanikule

Metsakinnistu ehk metsamaa hind - kuidas see kujuneb?

Metsamaa hind sõltub metsakinnistu asukohast, metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest. Hindamisel võetakse arvesse metsakinnistul kasvava metsamaterjali kogumahtu ja seda kui palju sellest metsamaterjalist on raiutav.

kuidas müüa metsaKas metsa hektari hind kujuneb raieõiguse müügil sarnaselt?

Metsa hektari hind arvestatakse raieõiguse müügi korral järgnevalt:

 • Kinnistu asukoht ja ligipääsetavus.
 • Kasvavate puuliikide sortiment.
 • Puistu küpsus ja kvaliteet.
 • Metsa tervislik seisukord (juurepess, haavataelik, põdrakahjustus jne).

*Lisaks arvestatakse raiutavate puude osakaalu kasvava metsa kogutagavarast ja erinevate sortimentide kokkuostupunkti kaugust konkreetsest raielangist.

Metsa hind võib siis paljuski erinev olla?

Metsa hind oleneb juba eelnevalt välja toodud asjaoludest. Lisaks veel sellest, et kas plaanis on müüa metsakinnistu tervikuna (mets koos maaga) või siis ainult raieõigus (metsamaterjal) konkreetsel kinnistul. Maksimaalse tulu saamise eesmärgil on kasulik müüa metsakinnistu tervikuna.

Metsamaa keskmine hind võib aastate lõikes kõikuda. Alljärgnevalt toome välja mõned näited metsa eest makstavatest summadest:metsa müük ja tulumaks

 • Lagedaks raiutud metsamaa hinnad ulatuvad reeglina kuni 1 000€  metsamaa hektari eest.
 • Noorendiku hind võib olenevalt sellel kasvavatest puuliikidest kerkida kuni 2 500€  metsa hektari kohta.
 • Keskealise metsaga metsamaa hinnad küündivad tavaliselt kuni 10 000€  metsamaa hektar.
 • Küpse metsa hind võib meie kogemuste põhjal kerkida kuni 20 000€  (või rohkem) hektari metsa kohta.
 • Raieõiguse hind ehk raiutava metsamaterjali tihumeetri hind raieõiguse müügi korral on olenevalt puuliigist 10-70€ tihumeetri eest kätte. See tähendab seda, et raie- ja transpordikulud on juba maha arvestatud.

Metsamaad või kasvava metsa raieõigust müües loe eelnevalt kindlasti läbi ka meie artiklid:

 • Kuidas müüa metsa ehk "Metsamüügi ABC" - kus toome juba täpsemalt välja metsakinnistu müügi ja raieõiguse võõrandamise erinevused ning ka selle, et kuidas ja kellele oma mets maksimaalse tulu saamise eesmärgil üleüldse müüa.
 • Metsa müük ja tulumaks - selgitame eraisikutele metsakinnistu või raieõiguse müügi maksustamist tulumaksuga aastal 2018.
 • Raieõiguse müük - kirjeldame ja analüüsime kahte erinevat võimalust raieõiguse müügiks.

Metsaomaniku korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub kasvava metsa müümine?

Kasvava metsa müük ei ole oma olemuselt notariaalne tehing, vaid pigem on tegu raieõiguse müügiga.

Raieõiguse müük tähendab seda, et metsaomanik müüb kehtiva metsateatise ulatuses ja raieõiguse võõrandamise lepingus kokku lepitud tingimustel oma kinnistul kasvavat metsa aga metsamaa jääb talle endale alles. Raieõiguse ostja teostab seejärel lepingus märgitud tingimustel metsaraie ja realiseerib puidu.

Kuidas toimub metsamaa müük?

Metsamaa müügitehing ehk metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja omandiõigus tekib kinnistusraamatusse kandmise hetkest. Pärast müügitehingut läheb valdus üle ostjale.

Kinnistu müügihinna tasumisel oleks hea mõte kasutada notari deposiiti.

Kuidas toimida, kui soovin oma metsakinnistut või kasvava metsa raieõigust müüa?

Kohe kindlasti ära müü oma metsa inimestele, kes sulle teadmata asjaoludel ise helistavad ja "elu parimat tehingut" pakuvad! Samuti võid välistada kõik ostjad, kes ennast külakeskuse kuulutustetulbal pakuvad. Selliste "ostjate" näol on tegu vahendajatega, kes üritavad metsa võimalikult odavalt kokku osta, et seda kasumi teenimise eesmärgil metsandusettevõtetele ise edasi müüa.

Eestis tegutsevad professionaalsed metsandusettevõtted ei tegele inimestele helistamise ega bussipeatustesse või külakeskustesse kuulutuste kleepimisega! Põhjus on väga lihtne: kõik metsad ja metsakinnistud jõuavad varem või hiljem nende lauale. Kas otse metsaomanikult või siis juba läbi vahendajate...

Loe täpsemalt meie artiklist "Kuidas müüa metsa".

Kas tellida metsakava koostamine?

Metsamajanduskava koostamine annab sulle hea ülevaate puistu seisundist, erinevate puuliikide tagavarast, soovitatavast raiest. Seega kõik vajalik info metsa majandamiseks järgmise kümne aasta jooksul. Kava abil saad planeerida metsas raietegevust ning puistu uuendamist.

Milline raietööde teostaja tuleks valida?

Meeles tuleb pidada, et parim hind ei pruugi alati tagada kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid. On oluline, et tööde teostajal oleks professionaalne tehnika ja väljaõppe saanud personal. Üks võimalus kvaliteetsete raietööde teostaja leidmiseks on küsida nõu kohaliku valla metsandusspetsialistilt.

Kuidas toimida, kui soovin metsaomanikuna ise puid raiuda?

Tutvu eelnevalt kindlasti metsaseadusega, et end metsamajandamise juriidilise poolega kurssi viia. Soovitav on ennem raietööde algust kokkuostjaga kokku leppida raiutavate puuliikide sortimendid ja hinnad. Seejärel planeerida ka metsa väljavedu ja äravedu. Iseseisev metsamajandamine nõuab metsandusalaseid teadmisi. Mõtle ennem hoolikalt läbi, kas oled piisavalt pädev eelnevalt loetletud tööde teostamiseks.

Mis dokument on metsateatis?

Metsateatis on metsa raiet lubav dokument. Metsaomanik võib metsateatist esitamata raiuda metsast kuni 20 tm puitu - kinnisasja kohta aastas. Metsaomanikel on võimalus registreerida metsateatist ka e-metsateatise veebiteenuse kaudu.

Usalda oma metsa või raieõiguse müük kogemustega metsafirmale!