Metsamaa hind ja metsa hektari hind metsaomanikule

Metsakinnistu ehk metsamaa hind - kuidas see kujuneb?

Metsamaa hind sõltub metsakinnistu asukohast, metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest. Hindamisel võetakse arvesse metsakinnistul kasvava metsamaterjali kogumahtu ja seda kui palju sellest metsamaterjalist on raiutav.

kuidas müüa metsaKas metsa hektari hind kujuneb raieõiguse müügil sarnaselt?

Metsa hektari hind arvestatakse raieõiguse müügi korral järgnevalt:

 • Kinnistu asukoht ja ligipääsetavus.
 • Kasvavate puuliikide sortiment.
 • Puistu küpsus ja kvaliteet.
 • Metsa tervislik seisukord (juurepess, haavataelik, põdrakahjustus jne).

*Lisaks arvestatakse raiutavate puude osakaalu kasvava metsa kogutagavarast ja erinevate sortimentide kokkuostupunkti kaugust konkreetsest raielangist.

Metsa hind võib siis paljuski erinev olla?

Metsa hind oleneb juba eelnevalt välja toodud asjaoludest. Lisaks veel sellest, et kas plaanis on müüa metsakinnistu tervikuna (mets koos maaga) või siis ainult raieõigus (metsamaterjal) konkreetsel kinnistul. Maksimaalse tulu saamise eesmärgil on kasulik müüa metsakinnistu tervikuna.

Metsamaa keskmine hind võib aastate lõikes kõikuda. Alljärgnevalt toome välja mõned näited metsa eest makstavatest summadest:metsa müük ja tulumaks

 • Lagedaks raiutud metsamaa hinnad ulatuvad reeglina kuni 1 000€  metsamaa hektari eest.
 • Noorendiku hind võib olenevalt sellel kasvavatest puuliikidest kerkida kuni 2 500€  metsa hektari kohta.
 • Keskealise metsaga metsamaa hinnad küündivad tavaliselt kuni 10 000€  metsamaa hektar.
 • Küpse metsa hind võib meie kogemuste põhjal kerkida kuni 20 000€  (või rohkem) hektari metsa kohta.
 • Raieõiguse hind ehk raiutava metsamaterjali tihumeetri hind raieõiguse müügi korral on olenevalt puuliigist 10-70€ tihumeetri eest kätte. See tähendab seda, et raie- ja transpordikulud on juba maha arvestatud.

Metsamaad või kasvava metsa raieõigust müües loe eelnevalt kindlasti läbi ka meie artiklid:

 • Kuidas müüa metsa ehk "Metsamüügi ABC" - kus toome juba täpsemalt välja metsakinnistu müügi ja raieõiguse võõrandamise erinevused ning ka selle, et kuidas ja kellele oma mets maksimaalse tulu saamise eesmärgil üldse müüa.
 • Metsa müük ja tulumaks - selgitame eraisikutele metsakinnistu ja raieõiguse müügi maksustamist tulumaksuga aastal 2018.
 • Raieõiguse müük - kirjeldame ja analüüsime kahte erinevat võimalust raieõiguse müügiks.

Metsaomaniku korduma kippuvad küsimused

Kuidas toimub kasvava metsa müük?

Kasvava metsa müük ei ole oma olemuselt notariaalne tehing, vaid pigem on tegu raieõiguse müügiga.

Raieõiguse müük tähendab seda, et metsaomanik müüb kehtiva metsateatise alusel ja raieõiguse võõrandamise lepingus kokku lepitud tingimustel oma kinnistul kasvavat metsa nii, et metsamaa jääb talle endale alles. Raieõiguse ostja teostab seejärel lepingus märgitud tingimustel metsaraie ja realiseerib puidu.

Kuidas toimub metsamaa müük?

Metsamaa müügitehing ehk metsakinnistu müük on notariaalne tehing ja omandiõigus tekib kinnistusraamatusse kandmise hetkest. Pärast müügitehingut läheb valdus üle ostjale. Kinnistu müügihinna tasumisel oleks hea mõte kasutada notari deposiiti ehk ennem notariaalset tehingut kannab ostja raha notari arvelduskontole.

Kuidas toimida, kui soovin oma metsakinnistut või kasvava metsa raieõigust müüa?

Suurima kasu saamise eesmärgil ära müü oma metsa inimestele, kes sulle teadmata asjaoludel ise helistavad ja "elu parimat tehingut" pakuvad! Samuti võid välistada ka ostjad, kes ennast külakeskuse kuulutustetulbal või bussipeatuste varjualustel pakuvad. Selliste "ostjate" näol on tavaliselt tegu vahendajatega, kes üritavad metsa võimalikult odavalt kokku osta, et seda kasumi teenimise eesmärgil metsandusettevõtetele ise edasi müüa.

Eestis tegutsevad professionaalsed metsandusettevõtted ei tegele inimestele helistamisega ega bussipeatustesse või külakeskustesse kuulutuste kleepimisega! Põhjus on väga lihtne, sest müügis olevad metsad ja metsakinnistud jõuavad varem või hiljem nende lauale. Kas siis otse metsaomanikult või läbi metsaoksjonite ja vahendajate.

100% Eestimaise metsandusettevõttena oleme ka meie huvitatud sellest, et metsaomanik saaks metsa müügist õiglase tulu, kuid tihtilugu see kahjuks nii ei lähe.

Loe täpsemalt meie artiklist: "Kuidas müüa metsa".

Kas metsaoksjon on parim koht metsa müümiseks?

Metsaoksjonite korraldajate näol on tegu nö. seaduslike vahendajatega. Nemad võtavad oma oksjonikeskkonda metsa müüki ja kutsuvad siis metsandusettevõtteid oksjonil osalema. Oksjoni lõppedes kasseerivad aga metsaomanikule välja makstavast müügitulust enestele komisjonitasud.

Selge on see, et metsandusettevõtted ei saa oksjonitel maksta metsa eest paremat hinda, kui otse metsaomanikule. Seega ei saa just öelda, et metsaoksjon tagab alati parima hinna turul, kuna komisjonitasud tuleb metsaomanikul müügihinnast maha arvestada ja omast taskust oksjonipidajatele ära maksta.

Milleks on vajalik metsamajandamiskava?

Suurematel metsakinnistutel kui viis hektarit peab raieõiguse saamiseks koostama metsamajandamiskava. Seda siis juhul, kui planeeritav raiemaht ületab kakskümmend tihumeetrit aastas. Metsamajandamiskava abil saab metsaomanik oma metsast põhjaliku ülevaate.

Metsamajandamiskava ja selles sisalduvad hindamisandmed kehtivad kümme aastat.

Milline raietööde teostaja tuleks valida?

Esmalt küsi võrreldavaid hinnapakkumisi erinevatelt Eesti metsandusettevõtetelt. Metsandusettevõtteks võib pidada neid firmasid, kellel on isiklik raietehnika ja kogemustega tööjõud endal olemas.

Meeles tuleb pidada, et parim hind ei pruugi alati tagada kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid. On oluline, et tööde teostajal oleks pikaajaline kogemus, professionaalne ja kaasaegne tehnika ja väljaõppe saanud personal. Selleks tasub külastada ettevõtete kodulehti ning jälgida, et kontaktid ei viitaks ainult paarile isikule vaid erineva professiooniga suuremale personalile. Kindlasti peaks olema tegu Eestis tuntud ettevõttega.

Kas metsaomanik võib ise oma metsas puid raiuda?

Metsaomanik võib ühe metsakinnistu kohta raiuda tuulemurdu või kahjustatud puid kuni kakskümmend tihumeetrit aastas. Suuremate raiemahtude korral peab ta keskkonnaametist küsima metsateatise ehk raiepileti. 

Suurematel metsakinnistutel kui viis hektarit peab raieõiguse saamiseks koostama eelnevalt metsamajandamiskava. Seda aga ainult juhul, kui planeeritud raiemaht ületab kahtekümmet tihumeetrit aastas. 

Tutvu kindlasti eelnevalt metsaseadusega ja küsi nõu kohalikult metsakonsulendilt.

Mis dokument on metsateatis?

Metsateatis ehk raiepilet on metsa raiet lubav dokument. Metsateatist on võimalik registreerida e-metsateatise veebiteenuses või saata see keskkonnaametile e-postiga.


Usalda oma metsa või raieõiguse müük kogemustega metsafirmale!