Raieõiguse ost ja metsaraie

Raieõiguse ost ja metsaraie üle Eesti

Raieõiguse ost ja metsaraie ei eelda tingimata, et ostja ning müüja vahel sõlmitakse notariaalne leping. Kuna metsakinnistu jääb pärast raietöid ja metsamaterjali realiseerimist kinnistuomanikule alles, siis puudub juriidiline alus notariaalse lepingu sõlmimiseks.

Tuntud ja usaldusväärse metsandusettevõttena hindame metsaomanike privaatsust ja isikuandmete kaitset äärmiselt kõrgelt. Seetõttu käsitleme metsaomanike ja metsakinnistute andmeid konfidentsiaalse teabena ning tagame nende töötlemise turvalisuse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Kasvava metsa raieõiguse ost

raieõiguse ostRaieõiguse ost ja sellele eelnev hinnapakkumise koostamine eeldab seda, et metsakinnistul oleks lubatud raietöid läbi viia. Ennem raielepingu sõlmimist tuleb meie taksaator isiklikult kohale ja kogub vajalikud andmed müügiks pakutava puidu sortimendi ja selle arvestusliku mahu kohta.

Välitöödel kogutud andmete põhjal koostab metsamaakler metsaomanikule hinnapakkumise. Vajalikud kokkulepped metsamaterjali välja- ja äraveoks kasutatavate teede ning maade osas sõlmime naaberkinnistute omanikega ise.

Kasutame metsamaa ülestöötamiseks erinevat metsatehnikat ja professionaalset tööjõudu ning teostame raietöid kooskõlas metsaomaniku ja metsaseadusega. Vajadusel teostame ennem raietööde algust ka alusmetsa lõikuse. Raieõiguse ost ja metsamaa ülestöötamine lõppeb peale raietööde teostamist ja metsamaterjali äravedu. Seejärel korrastame lepingus märgitud tingimustel laoplatsid ja metsasihid.

Raieõiguse võõrandamise leping

Raieõiguse võõrandamise leping sätestab ostja ja müüa omavahelised kokkulepped. Leping sõlmitakse alles seejärel, kui ollakse omavahel kokku leppinud planeeritud raietööde mahus ja arvestuslikus metsast välja toodava metsamaterjali maksumuses.

Reeglina sõlmitakse raieõiguse võõrandamise leping kuni üheks aastaks. Vajadusel saab lepingu kestvust muidugi pikendada, kuna heitlikud ilmastikuolud võivad metsatehnika poolt tekitatavaid pinnasekahjustusi soodustada ja nende hilisemad tasandamiskulud vähendavad esialgset metsamaterjali realiseerimisest saadud müügitulu.

Oleme alati valmis vastama kõigile metsa majandamisega seotud küsimustele. Vajadusel pakume abi metsateatise esitamisel ja metsamajandamiskava koostamisel.

Raieõiguse võõrandamine

raieõiguse müük ja tulumaksRaieõiguse võõrandamine soodsaima hinna pakkujale ei taga alati parimat raietööde tulemust, kuna raiejärgne väljaveoteede ning laoplatside silumine ja äraveoteede korrastamine ei pruugi olla lepingus ära märgitud.

Seetõttu võib tekkida olukord, kus metsaomanik peab vajalikud korrastustööd ise ette võtma või siis jääb vajalike teenuste ost ja asjaajamine omaniku õlule. Vastasel juhul ei saa tärkava taimestikuga raielangil liikumist enam turvaliseks pidada.

Metsamasinate poolt tekitatud roopad võivad olla rohkem kui poole meetri sügavused ja tihedalt kasvava taimestiku sees on neid väga raske märgata.

Kuna metsamaa jääb peale metsamaterjali müüki metsaomanikule alles, on väga oluline, et raietööde teostaja oleks pikaajaliste kogemustega ja usaldusväärne metsaettevõte. Seeläbi võib metsaomanik kindel olla, et tema metsas teostatud raietööde tulemus on kvaliteetne ja võimalikele kitsaskohtadele juhitakse tähelepanu juba ennem lepingu sõlmimist.

Raieõiguse võõrandamiseks vajalikud dokumendid

Eraisik esitab järgmised dokumendid:

  • isikut tõendava dokumendi koopia (pass või id-kaart)
  • müüja volikiri, kui müüja ei viibi lepingu sõlmimise juures (lihtkirjalik või notariaalne)
  • väljavõte kinnistusraamatust (lisame meie)
  • koopia metsateatisest

Juriidiline isik peab esitama järgnevad dokumendid:

  • kui ettevõte ise ei oma kõnealust metsakinnistut, siis omanikuga sõlmitud lepingu koopia
  • väljatrükk kinnistusraamatust
  • müüja esindajat tõestava dokumendi dublikaat (pass, id-kaart)
  • ettevõtte esindaja volikiri juhul, kui ta ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal
  • B-kaardi koopia
  • ärakiri metsateatisest
 

 

Samal teemal:

Metsamaa ja metsa hind aastal 2020
Kuidas müüa metsa?
Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus
Metsamajandamiskava koostamine
Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsamaa ja metsa ost üle Eesti

Raieõiguse müük vajab usaldusväärset partnerit