Raieõiguse müük kahel erineval viisil

I. Raieõiguse müük ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müük ehk kasvava metsa raideõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga tähendab seda, et metsaomanik müüb kahepoolselt kokku lepitud hinnaga õiguse oma metsas raietöid teostada ja annab kehtivale metsateatisele toetudes metsakinnistu raideõiguse ostja kasutusse.

Raideõiguse ostja teostab raieõiguse võõrandamise lepingus kokku lepitud aja jooksul metsakinnistul raietööd ja realiseerib raiutud metsamaterjali. 

metsa müük ja tulumaksRaieõiguse võõrandamise lepingus lepitakse kokku järgnevates tingimustes:

 • Maksetingimused ja -tähtajad.
 • Määratakse eraldised, kus raietöid teostama hakatakse.
 • Tööde teostamise aeg ja lepingu kestvus.
 • Raielangile ligipääsuks vajalike teede ja maade kasutamise kord ning tingimused.
 • Vajadusel ka raiejärgne rööbaste silumine ja metsaveoks kasutatud teede korrastamine.
 • Metsaomaniku soovil lisatakse ka muud talle tähtsad kokkulepped ja raie tingimused.

Peale raietööde lõppemist majandab metsaomanik oma metsakinnistut parima äranägemise järgi edasi.

Fikseeritud hinnaga raideõiguse müük on õigustatud eeskätt lageraie korral või siis juhul, kui eelnevalt on võimalik välja arvestada täpsed raiemahud.

II. Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Raieõiguse müük väljatuleku alusel tähendab seda, et metsaomanik annab oma metsakinnistu metsaraie teostaja kasutusse, kuid tasu selle eest saab ta metsast väljatoodud metsamaterjali sortimendi põhjal. Ennem raietööde algust lepitakse osapoolte vahel kokku raieteenuse ja erineva sortimendi tihumeetri hind.

Vastavalt lepingus määratud tingimustele on võimalik saada kokkulepitud tulu 2/3 ulatuses ettemaksuna või siis täies ulatuses peale puidu realiseerimist. Lõpliku väljamakse tegemisel võetakse arvesse kokkuostupunkti müügiaktid koos veoselehtedega.

Raietöid alustab metsaraie teostaja raiutavate eraldiste piiride märkimise ja alusmetsa ehk võsa raiega. Lisaks eelnevale tuleb ette valmistada metsamaterjali kokkuveo platsid ja vajadusel kooskõlastada naaberkinnistute omanikega äraveoteede kasutamine. Alles seejärel alustatakse raietöödega ja kogutakse metsamaterjal kokkuveo platsidele.

Kogumisplatsidelt veetakse metsamaterjal kokkuostupunktidesse. Puidu kokkuostjad mõõdavad laekunud sortimentide kogused ning edastavad tulemused raietöid läbiviivale ettevõttele, kes esitab need omakorda metsaomanikule. Lõplikud tulud kantakse peale raietööde lõppemist metsaomaniku arvele.

raieõiguse müükVäljatuleku alusel raideõiguse müügi plussid:

 • Väljatuleku alusel saab müüja õiglase tulu kogu raiutava materjali pealt.
 • Metsaomanik saab jooksvalt infot Harvesteri näitudest (raiutud materjali kogusest) ja veoste liikumisest.

Väljatuleku alusel müüdava raideõiguse miinused:

 • Pealtnäha täies elujõus mets võib osutuda raietööde käigus haiguste või parasiitide tõttu väheväärtuslikuks.
 • Metsamaterjali müügist saadav täpne kogutulu ei ole väljatuleku korral ennem tööde lõppemist teada.
 • Raha laekub täies mahus alles peale raietööde teostamist ja sortimentide realiseerimist.

Millal valida raieõiguse müük väljatuleku alusel

Raieõiguse müük väljatuleku alusel on õigustatud juhul, kui metsaomanikul on erisoovid selles osas, et kust ja kuidas raiuda. Näiteks parkmetsade või erikujuliste metsamassiivide korral. Sellisel juhul garanteerib raieõiguse müük väljatuleku alusel metsaomanikule tulu konkreetselt raiutud sortimentide ulatuses.

Raieõiguse müügihinna mõjutegurid

Müügihinda mõjutab eeskätt puiduturg ja seal valitsevad hinnad ning üldine vajadus vastava sortimendi järgi.

Raideõiguse müügi korral saab metsaomaniku tulu arvestamisel lisaks raiemahule määravaks ka tema metsamaal kasvava puidu sortiment ja puistu vanus ning kvaliteet. Kindlasti mängib suurt rolli ka metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele ning metsamaterjali kokkuostupunktide kaugus metsakinnistust.

Samuti peab silmas pidama puistu tervislikku seisukorda. Parasiidikahjustused, juurepess ja erinevad mädanikud ei pruugi visuaalsel vaatlusel metsaomanikule silmagi torgata.Raieõiguse müük usalda kogemustega metsafirmale