Raieõiguse müük kahel erineval moel

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

Raieõiguse müük ehk kasvava metsa raieõiguse võõrandamine fikseeritud hinnaga tähendab seda, et metsaomanik müüb kahepoolselt kokku lepitud hinnaga õiguse oma metsas raietöid teostada ja annab kehtivale metsateatisele toetudes metsakinnistu raieõiguse ostja kasutusse.

Raieõiguse ostja teostab raieõiguse võõrandamise lepingus kokku lepitud aja jooksul metsakinnistul raietööd ja realiseerib raiutud metsamaterjali. 

raieõiguse müükRaieõiguse võõrandamine toimub lepingus kokku lepitud tingimustel:

 • Maksetingimused ja tähtajad.
 • Määratud eraldised, kus raietöid teostama hakatakse.
 • Tööde teostamise aeg ja lepingu kestvus.
 • Raielangile ligipääsuks vajalike teede ja maade kasutamise kord ning tingimused.
 • Vajadusel ka raiejärgne rööbaste silumine ja metsaveoks kasutatud teede korrastamine.
 • Metsaomaniku soovil lisatakse ka muid talle tähtsad kokkuleppeid ja raie tingimusi.

Peale raietööde lõppemist majandab metsaomanik oma metsakinnistut parima äranägemise järgi ise edasi.

Fikseeritud hinnaga raieõiguse müük on võimalik ja õigustatud eeskätt lageraie korral või siis juhul, kui eelnevalt saab välja arvestada täpsed raiemahud.

Raieõiguse müük metsamaterjali väljatuleku alusel

Raieõiguse müük väljatuleku alusel viitab sellele, et metsaomanik annab oma metsakinnistu metsaraie teostaja kasutusse, kuid tasu selle eest saab ta metsast väljatoodud metsamaterjali sortimendi põhjal. Ennem raietööde algust lepitakse osapoolte vahel kokku raieteenuse ja erineva sortimendi tihumeetri hind.

Vastavalt lepingus määratud tingimustele on võimalus saada kokkulepitud tulu 2/3 ulatuses ettemaksuna, või siis täies ulatuses peale puidu realiseerimist. Lõpliku väljamakse tegemisel võetakse arvesse kokkuostupunkti müügiaktid koos veoselehtedega.

Raietöid alustab metsaraie teostaja raiutavate eraldiste piiride märkimise ja alusmetsa ehk võsa raiega. Lisaks eelnevale tuleb ette valmistada metsamaterjali kokkuveo platsid ja vajadusel kooskõlastada naaberkinnistute omanikega äraveoteede kasutamine. Alles seejärel alustatakse raietöödega ja kogutakse metsamaterjal kokkuveo platsidele.

Kogumisplatsidelt veetakse metsamaterjal kokkuostupunktidesse. Puidu kokkuostjad mõõdavad laekunud sortimentide kogused ning edastavad tulemused raietöid läbiviivale ettevõttele, kes esitab need omakorda metsaomanikule. Lõplikud tulud kantakse peale raietööde lõppemist metsaomaniku arvele.

raieõiguse müük ja tulumaksVäljatuleku põhjal raieõiguse müügi plussid:

 • Metsamaterjali väljatuleku põhjal saab müüja õiglase tulu kogu raiutava materjali pealt.
 • Metsaomanik saab jooksvalt infot Harvesteri näitudest (raiutud materjali kogusest) ja veoste liikumisest.

Väljatuleku alusel müüdava raieõiguse miinused:

 • Pealtnäha täies elujõus mets võib osutuda raietööde käigus haiguste või parasiitide tõttu vähemväärtuslikuks.
 • Metsamaterjali müügist saadav täpne kogutulu ei ole väljatuleku korral ennem tööde lõppemist teada.
 • Raha laekub täies mahus alles peale raietööde teostamist ja sortimentide realiseerimist.

Millal valida raieõiguse võõrandamine väljatuleku alusel

Raieõiguse võõrandamine metsamaterjali väljatuleku põhjal on õigustatud juhul, kui metsaomanikul on erisoovid selles osas, et kust ja kuidas raiuda. Näiteks parkmetsade või erikujuliste metsamassiivide korral. Sellisel juhul garanteerib raieõiguse müük väljatuleku alusel metsaomanikule tulu konkreetselt raiutud sortimentide ulatuses.

Raieõiguse müügihinna mõjutegurid

Müügihinda mõjutab eeskätt puiduturg ja seal valitsevad hinnad ning üldine vajadus vastava sortimendi järgi.

Raieõiguse müügi korral saab metsaomaniku tulu arvestamisel lisaks raiemahule määravaks ka tema metsamaal kasvava puidu sortiment ja puistu vanus ning kvaliteet. Kindlasti mängib suurt rolli ka metsakinnistu asukoht ja metsatehnika ligipääsetavus sellele ning metsamaterjali kokkuostupunktide kaugus metsakinnistust.

Samuti peab silmas pidama puistu tervislikku seisukorda. Parasiidikahjustused, juurepess ja erinevad mädanikud ei pruugi visuaalsel vaatlusel metsaomanikule silmagi torgata.

 

 

Samal teemal:

Metsamaa ja metsa hind aastal 2020
Kuidas müüa metsa?
Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Raieõiguse ost ja metsaraie
Metsamaa ja metsa ost üle Eesti
Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsamajandamiskava koostamine
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus

Raieõiguse müük usalda kogemustega metsafirmale