Metsaraie: hooldus- ja uuendusraie

Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsaraie, hooldus- ja uuendusraie teostamiseks kasutame isiklikku raietehnikat ning professionaalset tööjõudu. Vastavalt maapinna seisukorrale, kasutame erinevas kaalukategoorias metsatehnikat ning piisava roomikulaiusega väljaveotraktoreid, et metsamaale võimalikult vähest kahju tekitada. Vajadusel teostame ennem raietööde algust saemeeste abil ka alusmetsa lõikuse. Metsaraiet koordineerib raielangil pea 20-aastase kogemusega metsameister Margo Markson.

Uuendusraie (lageraie ja turberaie)

Uuendusraie käigus raiutakse metsamaal ühe või mitme raietsükli käigus maha enamus raieküpseid puid. Loodusliku metsa uuenemise eesmärgil jäetakse kasvama vaid seemne- ja säilikpuud. Seemnepuude ülesanne on metsamaad taaskord seemendada ning säilikpuud aitavad kohaliku elukeskkonna mitmekesisust säilitada. Uuendusraie tagajärjel tekkinud raielank uueneb taas mõne aasta jooksul, kas siis looduslikult või inimese kaasabil.

Hooldusraie tõstab metsa tootlikust

metsaraieHooldusraie reguleerib metsa liigilist koosseisu ja parandab selle kasvutingimusi. Hooldusraie tulemusena tõuseb metsa tootlikus ja seeläbi suureneb ka metsamaa väärtus.

Hooldusraie noorendikus toob metsaomanikule kaasa lisakulusid, kuid on siiski esmatähtis tegevus väärtusliku metsa välja arenemisel. Lisaks parandavad hooldusraied metsa tervislikku seisundit. Siiski tuleks arvestada sellega, et liiga hiline ja intensiivne hooldusraiete teostamine võib metsaomanikule hoopis karuteene osutada.

Hooldusraied ei ole siiski iseenesest hädavajalikud, vaid kujundavad oluliselt metsa kasvu ja soodustavad täisväärtusliku metsa arengut.

Hooldusraied jagunevad kolmeks

Harvendusraie tagab metsalt osalise tulu, kuid suurendab ka metsa lõppväärtust

Harvendusraie tõstab metsa väärtust, viies soovitud puuliikide osakaalu sobivale tasemele. Metsaraie käigus eemaldatakse soovimatud ja madalama väärtusega puuliigid ning antakse eelis kvaliteetsematel liikidel seeläbi kiiremini areneda. Lisaks raiutakse välja haiged, surevad ja halva kvaliteediga puud. Niimoodi tõstetakse oluliselt metsast saadavat lõplikku tulu, seega on harvendusraie hädavajalik.

Sobiv aeg esimeseks harvendusraieks on 15–40 aastases metsas. Harvendusraie suurendab lõppraiest saadavat kasumit ja on metsaomanikule ka vahepealse tulu teenimise allikaks.

Sanitaarraie eesmärk on metsast eemaldada kahjustatud ja surnud puud

Sanitaarraie võetakse ette metsa tervisliku seisukorra säilitamiseks või siis parandamiseks. Kindlasti tuleks kaaluda sanitaarraie otstarbekust peale suuri torme ja metsaraie käigus eemaldada tugeva tuulega murdunud puud. Samuti tuleb sanitaarraie kõne alla parasiitide ja metsloomade poolt kahjustatud metsas.

Valgustusraie viiakse läbi kuni 15 aastastes metsas

Valgustusraie eesmärk on suunata metsa liigilist mitmekesisust ning parandada valgusolusid ja toitetingimusi. Valgustusraiet teostatakse metsas, mille puistu keskmine diameeter ei ületa kaheksat sentimeetrit. Teisisõnu võib valgustusraie tähendus olla ka noorendike hooldus. Valgustusraie teostamata jätmisel võib soovitud puuliik jääda metsamaal välja arenemata.

 

 

Samal teemal:

Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Kuidas müüa metsa?
Metsa ja metsamaa hind aastal 2020
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus
Metsamajandamiskava koostamine

Metsamaa ja metsa ost üle Eesti
Metsaraiest ja metsaseadusest
Raieõiguse ost ja metsaraie

Metsaraie teenus metsaomanikule