Metsamajandamiskava koostamine

Metsamajandamiskava koostamine ja metsa hindamine

Metsamajandamiskava koostamine aitab metsaomanikul oma metsa jätkusuutlikult majandada. Lisaks annab see hea ülevaate metsa tervislikust seisundist ning hetkeväärtusest. Oleme metsamajandamiskavasid koostanud juba enam kui 20 aastat. Metsakorraldustööde teostajatele kehtib atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue.

Metsamajandamiskava tellides peaks metsaomanik veenduma, et taksaatoril ehk metsa hindajal oleks olemas tööde läbiviimiseks vajalik metsakorraldaja tunnistus. Ainult seeläbi valmib professionaalne ja kvaliteetne metsamajandamiskava, mis tagab metsaomanikule võimaluse oma metsamaad ka tulevikus kasumlikult majandada.

Metsa hindamine

metsa hindamineMetsamaa hindamine on võimalik ka siis, kui omanik on kinnistu jaganud eraldi katastriüksusteks, mis hõlmavad nii metsamaad kui ka põllumaad. Sellisel juhul saab katastriüksuseid hinnata eraldiseisvalt või siis tervikuna.

Metsa hindamine võib teoks saada ka ilma metsakava koostamatta. Atesteeritud taksaator viib välitööde käigus metsamaal läbi hindamise ning esitab põhjaliku ülevaate metsamaa seisundist ja selle väärtusest. Hindamistulemuste põhjal saab metsaomanik otsustada raietööde otstarbekuse ja metsamajandamiskava vajalikkuse üle.

Metsa inventeerimise toetus

Metsamajandamiskava koostamine ei pruugi osutuda sugugi kulukaks. Selleks saab taotleda ka toetust! Toetuse eesmärk on soodustada metsamaa kohta andmete kogumist ning selle jätkusuutlikku majandamist.

2020. aastal on toetus 10€ inventeeritud (hinnatud) metsamaa hektari kohta. Toetust saab taotleda vaid metsaühistu, kellel on taotluse esitamise kuule eelneva kuu esimese päeva seisuga vähemalt 200 liiget. Metsaühistu võib küsida toetust oma liikmetele kuuluva metsamaa kohta. Erametsaomanikul on võimalus liituda sobiva metsaühistuga ja saada toetust ühistu kaudu. Metsa inventeerimise toetuse taotlemiseks on üksikasjalik info välja toodud Erametsakeskuse koduleheküljel.

Metsamajandamiskava koostamise eesmärk

Metsamajandamiskava koostamine osutub vajalikuks vaid siis, kui metsaomanik planeerib metsa majandama hakata. Metsamajanduskava abil on metsaomanikul võimalik planeerida raietöid ning hinnata metsamaa uuendamise vajalikkust. Metsamajanduskava kehtib 10 aastat ja selle aja jooksul saab metsaomanik metsas erinevaid raietöid teha. Tööde teostamiseks peab ta esitama keskkonnaametile metsateatise. Teatist ei pea esitama, kui raiutava puidu maht ei ületa 20tm. aastas.

Metsamajandamiskava koostamine on vastavalt metsaseadusele kohustuslik järgnevatele isikutele:

  • eraisikule, kelle poolt majandatava metsakinnistu pindala ületab ühe maaüksuse piires viis hektarit;
  • juriidilisele isikule, kelle majandatava kinnistu pindala ületab maaüksuse piires kaks hektarit.

Metsamajandamiskava tellimine

metsamajandamiskavaMetsamajandamiskava tellimiseks esita oma kontaktandmed koos kinnistu nime ja katastritunnusega allpool asuvas päringuvormis.

Järgnev tegevus näeb välja nii:

  • kõigepealt teostab meie taksaator välitööd;
  • sellele järgneb töö arvutis: väliandmed sisestatakse ja neid kontrollitakse;
  • metsamajanduskava võib vormistada paberil või elektrooniliselt;
  • suhtleme metsamajanduskava koostamisel metsaomanikuga ja kooskõlastame mustandi.

Metsamajanduskava sisaldab:

  • inventeerimisandmed ja metsaplaani;
  • teemakaarte;
  • ülevaadet metsanduslike tööde ja metsa olukorra kohta.

Seejärel kantakse inventeerimisandmed metsaregistrisse. Metsaregistrisse kantud metsamajanduskava valmimiseks kulub kuni kaks kuud.

 

 

Samal teemal:

Metsamaa ja metsa hind aastal 2020
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Kuidas müüa metsa?
Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Raieõiguse ost ja metsaraie
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus
Metsaraie teenus metsaomanikule

Metsamaa ja metsa ost üle Eesti

Soovid metsamajandamiskava tellida?