Metsamajandamiskava koostamine ja metsa hindamine üle Eesti

Metsamajandamiskava koostamine

Metsamajandamiskava koostamine aitab sul oma metsa jätkusuutlikult majandada ja annab hea ülevaate selle tervislikust seisundist ning väärtusest. Meil on metsakorraldustööde valdkonnas kogemused juba aastast 1999. Metsakorraldustööde teostajatele kehtib atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue.

Kui tellida metsamajandamiskava koostamine meie ettevõttelt - võid kindel olla, et taksaatoril on olemas tööde läbiviimiseks vajalik metsakorraldaja tunnistus. Seeläbi vormistad professionaalse ja kvaliteetse metsakava, mis tagab sulle võimaluse oma metsamaad ka tulevikus kasumlikult edasi majandada.

metsamajandamiskava koostamineMetsa hindamine, põllumaa ja metsamaa hindamine

Metsa hindamine ei ole üheselt mõistetav teenus juhul, kui olete oma kinnistu jaganud eraldi katastriüksusteks, mis hõlmavad nii metsamaad kui ka põllumaad. Sellisel juhul oleme meie valmis hindama neid eraldiseisvalt, või siis tervikuna.

Metsamaa hindamine võib teoks saada ka ilma metsakava koostamatta. Atesteeritud taksaator viib metsamaal välitööde käigus läbi hindamise ja esitab põhjaliku ülevaate puistu seisundist ja väärtusest. Hindamistulemuste põhjal saad otsustada raietööde otstarbekuse ja metsanduskava vajalikkuse üle.

Metsamajanduskava tellimine on võimalik ka toetuse abil

Metsamajanduskava tellimine ei pruugi olla kulukas. Selleks saab taotleda ka toetust! Toetuse eesmärk on soodustada metsamaa kohta andmete kogumist ning selle jätkusuutlikku kasutamist. 

2017. aastal on toetus 10€ inventeeritud (hinnatud) metsamaa hektari kohta. Toetust saab taotleda vaid metsaühistu. Erametsaomanikul on võimalus liituda sobiva metsaühistuga ja saada toetust ühistu kaudu. Metsamaa hindamine ja sellele järgneva metsakava koostamise toetuse taotlemiseks on üksikasjalik info välja toodud Erametsakeskuse koduleheküljel.

Metsakava peab olema professionaalne ja täpne

Metsakava tellimine on vastavalt metsaseadusele kohustuslik järgnevatele isikutele:

  • eraisikule, kelle metsakinnistu pindala ületab ühe maaüksuse piires viis hektarit
  • juriidilisele isikule, kui metsakinnistu pindala ületab maaüksuse piires kaks hektarit

Metsamajanduskava tellimise eesmärk

Metsamajanduskava tellimine ja metsamaa hindamine annab hea ülevaate metsa väärtusest ning selle seisundist. Metsamajandamiskava abil saate planeerida oma metsamaa uuendamist ning raiete vajalikkust. Metsakava kehtib 10 aastat ja selle aja jooksul saab metsaomanik metsas erinevaid raietöid teha. Tööde teostamiseks peab ta esitama keskkonnaametile metsateatise. Teatist ei pea esitama, kui raiutava puidu maht ei ületa 20tm. aastas.

Metsakava tellimine

metsamajandamiskavaKui soovid tellida meilt metsamajanduskava koostamise, siis esita oma kontaktandmed koos kinnistu nime ja katastritunnusega.

Järgnev tegevus näeb välja nii:

  • kõigepealt teostab meie metsakorraldaja välitööd
  • sellele järgneb töö arvutis: väliandmed sisestatakse ja neid kontrollitakse
  • metsamajandamiskava võib vormistada paberil või elektrooniliselt
  • suhtleme metsamajanduskava koostamisel tihedalt metsaomanikuga ja kooskõlastame mustandi

Metsakava sisaldab endas:

  • inventeerimisandmed ja metsaplaani
  • teemakaarte
  • ülevaadet metsanduslike tööde ja metsa olukorra kohta

Seejärel kantakse inventeerimisandmed metsaregistrisseMetsaregistrisse kantud metsakava valmimiseks kulub kuni kaks kuud.


Soovid metsamajanduskava tellida?

Metsamajandamiskava koostamine ja sinu metsa hindamine on meie jaoks suur vastutus!
Küsi alljärgnevalt pakkumist koos oma telefoninumbri ja kinnistu katastritunnusega. Nii saame sulle pakkuda kiiret ja asjakohast tagasisidet.