Metsamaa hektari ja metsa hind

Metsamaa hektari ja metsa hind aastal 2020

Metsamaa hektari ja metsa hind on 2020. aasta alguses jäänud eelmise aastaga võrreldes üldiselt samale tasemele. Kesk-Euroopat räsinud üraskikahjustused hoiavad paberipuu hinda metsamaterjali külluse tõttu endiselt madalal.

*Paberipuuks nimetatakse saepalgist kehvema ja küttepuust parema kvaliteediga sortimenti. Kvaliteeti võivad mõjutada tüve kõverus, jämedus, mädanik või üraskikahjustused. Loomulikult on veel palju teisi põhjuseid, miks igast palgist kvaliteetset saematerjali ei pruugi saada.

Kvaliteetse saepalgi nõudlus on meie kohalikul turul jällegi suur ja seetõttu püsivad hinnad stabiilsena. Sooja talve ning sellest tingitud pehme pinnase tõttu on metsatööd hetkel raskendatud ja saepalgi hinnalangust ette näha ei ole, pigem vastupidi.

Ilmade külmenedes ja pinnase tahenedes saab metsaraie muidugi uuesti hoo sisse ning olukord võib muutuda selliseks, kus saepalgi pakkumine ületab nõudluse ja hinnad liiguvad taas langustrendi.

Kuidas kujuneb metsamaa hind?

metsa hindMetsamaa hind sõltub metsakinnistu asukohast, metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest. Hindamisel võetakse arvesse metsakinnistul kasvava metsamaterjali kogumahtu ja seda kui palju sellest metsamaterjalist on raiutav.

Millest oleneb metsa hind raieõiguse müügil?

Metsa hind arvestatakse raieõiguse müügi korral järgnevalt:

  • kinnistu asukoht ja ligipääsetavus;
  • kasvavate puuliikide sortiment;
  • puistu küpsus ja kvaliteet;
  • metsa tervislik seisukord (juurepess, üraskikahjustus, põdrakahjustus jne).

*Lisaks arvestatakse raiutavate puude osakaalu kasvava metsa kogutagavarast ja erinevate sortimentide kokkuostupunkti kaugust konkreetsest raielangist.

Metsa hind võib siis paljuski erinev olla?

Metsa hind oleneb juba eelnevalt välja toodud asjaoludest. Lisaks veel sellest, et kas plaanis on müüa metsakinnistu tervikuna (mets koos maaga) või siis ainult kasvava metsa raieõigus. Maksimaalse tulu teenimise eesmärgil müüvad metsaomanikud metsakinnistuid ka tervikuna, kuid pikaajalises perspektiivis oleks kasulikum müüa vaid kasvava metsa raieõigust. Seeläbi saab metsalt korduvalt tulu teenida ning selleks jäetakse võimalus ka järeltulevatele põlvedele.

Alljärgnevalt toome välja maksimaalsed summad, mida metsa eest makstakse:

  • Lagedaks raiutud metsamaa müük võib sisse tuua kuni 1000€ metsamaa hektari eest.
  • Noorendiku hind oleneb sellel kasvavatest puuliikidest ja ulatub kuni 2500€ metsa hektari kohta.
  • Keskealise metsaga metsamaa müük toob tulu kuni 10000€ metsamaa hektar.
  • Küpse metsa müük võib kasumit toota kuni 20000€ hektari metsa kohta.
  • Raieõiguse hind ehk raiutava metsamaterjali tihumeetri hind raieõiguse müügi korral on olenevalt puuliigist 10-70€ tihumeetri eest kätte. Sealjuures on raie- ja transpordikulud juba maha arvestatud.

Metsamaa keskmine hind

Metsamaa keskmine hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa hektari keskmised hinnad jäid aastatel 2017.-2019. 4000€ ja 6000€ vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud metsamaad (raiutud), mis raiumata metsamaade keskmist hinda mõnevõrra allapoole toovad.

Kuigi internetist võib leida hulgi ulmeliste hektarihindade pakkujaid, siis tegelikkuses jäid 2017.-2019. aastatel maksimaalsed hektari eest makstavad summad 14000€ ja 18000€ vahele.

Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas.


Samal teemal:

Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Kuidas müüa metsa - "Metsamüügi ABC"
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Raieõiguse ost ja metsaraie
Metsamaa ja metsa ost üle Eesti
Metsamajandamiskava koostamine
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus

 

Metsa müük vajab usaldusväärset partnerit