Metsamaa hektari ja metsa hind

Metsamaa hektari ja metsa hind aastal 2020

Metsamaa hektari ja metsa hind on 2020. aasta alguses jäänud eelmise aastaga võrreldes üldiselt samale tasemele. Kesk-Euroopat räsinud üraskikahjustused hoiavad metsamaterjali külluse tõttu paberipuu hinda endiselt madalal.

*Paberipuuks nimetatakse saepalgist kehvema ja küttepuust parema kvaliteediga sortimenti. Kvaliteeti võivad mõjutada tüve kõverus, jämedus, mädanik ja üraskikahjustused.

Kvaliteetse saepalgi nõudlus on hetkel kohalikul turul suur ja seetõttu püsivad hinnad peale 2019. aasta hinnalangust üldjoontes stabiilsena. Kui kasepaku- ja palgi hind on mõnevõrra odavnenud siis lepa- ja haavapalgi hind on võrreldes eelmise aastaga pidevalt kasvanud. Sooja talve ning sellest tingitud pehme pinnase tõttu on metsatööd hetkel raskendatud ja saepalgi hinnalangust ette näha ei ole, pigem vastupidi.

Hakkepuidu hind on viimaste aastate kõrgemail tasemel. Hinnatõus on tingitud ekspordimahtude pideva kasvu ja kohalikul turul tegutsevate pelletitootjate suure nõudluse pärast. Pelleti nõudluse kasvu soodustab Euroopa Liidu otsus selle kohta, et järjest enam tuleb hakata sulgema kivisöel töötavaid elektrijaamasid ja katlamaju.

*Hakkepuit on puiduhake, mida toodetakse raiejäätmetest. Alusmetsa raie käigus langetatud võsast ja vähemväärtuslikumast ning peenema diameetriga puidusortimendist.

Ilmade külmenedes ja pinnase tahenedes saab metsaraie muidugi uuesti hoo sisse ning olukord võib muutuda selliseks, kus saepalgi ja hakkepuidu toormaterjali pakkumine ületab nõudluse ning hinnad liiguvad taas langustrendi.

Hinnainfo on uuendatud: 30. jaanuar 2020.

Kuidas kujuneb metsamaa hind?

metsa hindMetsamaa hind sõltub metsakinnistu asukohast, metsamaa viljakusest ja kinnistu suurusest. Hindamisel võetakse arvesse metsakinnistul kasvava metsamaterjali kogumahtu ja seda kui palju sellest metsamaterjalist on raiutav.

Millest oleneb metsa hind raieõiguse müügil?

Metsa hind arvestatakse raieõiguse müügi korral järgnevalt:

  • kinnistu asukoht ja ligipääsetavus;
  • kasvavate puuliikide sortiment;
  • puistu küpsus ja kvaliteet;
  • metsa tervislik seisukord (juurepess, üraskikahjustus, põdrakahjustus jne).

*Lisaks arvestatakse erinevate puidusortimentide kokkuostupunkti kaugust konkreetsest raielangist.

Metsa hind saab paljuski erinev olla?

Metsa hind oleneb juba eelnevalt välja toodud asjaoludest. Lisaks veel sellest, et kas plaanis on müüa metsakinnistu tervikuna (mets koos maaga) või siis ainult kasvava metsa raieõigus. Maksimaalse tulu teenimise eesmärgil müüvad metsaomanikud metsakinnistuid ka tervikuna, kuid pikaajalises perspektiivis oleks kasulikum müüa vaid kasvava metsa raieõigust. Seeläbi saab metsalt korduvalt tulu teenida ning selleks jäetakse võimalus ka järeltulevatele põlvedele.

Alljärgnevalt toome välja maksimaalsed summad, mida metsa eest makstakse:

  • Lagedaks raiutud metsamaa müük võib sisse tuua kuni 1000€ metsamaa hektari eest.
  • Noorendiku hind oleneb sellel kasvavatest puuliikidest ja ulatub kuni 2500€ metsa hektari kohta.
  • Keskealise metsaga metsamaa müük toob tulu kuni 10000€ metsamaa hektar.
  • Küpse metsa müük võib kasumit toota kuni 18000€ hektari metsa kohta.
  • Raieõiguse hind ehk raiutava metsamaterjali tihumeetri hind raieõiguse müügi korral on olenevalt puuliigist 10-70€ tihumeetri eest kätte. Sealjuures on raie- ja transpordikulud juba maha arvestatud.

Metsamaa keskmine hind

Metsamaa keskmine hind võib aastate lõikes kõikuda. Metsamaa hektari keskmised hinnad jäid aastatel 2017.-2019. 4000€ ja 6000€ vahele. Siinjuures tuleks arvestada seda, et statistikasse on kaasatud ka vähemväärtuslikud metsamaad (raiutud), mis raiumata metsamaade keskmist hinda mõnevõrra allapoole toovad.

Kuigi internetist võib leida hulgi ulmeliste hektarihindade pakkujaid, siis tegelikkuses jäid 2017.-2019. aastatel maksimaalsed hektari eest makstavad summad 14000€ ja 18000€ vahele.

Keskmise hinnastatistika allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas.

Metsamüügi ABC

kuidas metsa müüaMüües metsa maksimaalse tulu teenimise eesmärgil ärge loovutage oma vara külakeskuse teadetetahvlil või bussiootepaviljoni seinal praalivale metsavahendajale! Küsige võrreldavaid hinnapakkumisi tuntud metsaettevõtetelt, kes omavad isiklikku raietehnikat ja professionaalset tööjõudu.

Metsaskinnistu müük on notariaalne tehing ja lepingus näidatud rahasummade liigutamisel kasutage notari deposiiti.

Raieõiguse müük ei eelda notariaalse lepingu sõlmimist. Eelnevalt kokku lepitud müügitingimused sätestatakse raieõiguse võõrandamise lepingus.

Soodsaima müügihinnani jõuab metsaomanik pärast võrreldavate hinnapakkumiste küsimist erinevatelt metsafirmadelt.

Raieõiguse müügi korral tasub arvesse võtta seda, et soodsaim hind ei pruugi alati tagada metsaraie parimat kvaliteeti ja keskkonnasõbralikke raietöid.

Raieõiguse võõrandamise lepingus võib sätestada ka raiejärgse metsamaa uuendamise tingimused.

Ärge nõustuge müügitehingu osalise ja hilisema tasustamisega. Hiljem võivad metsaostjad hakata teile pajatama jutte mürsukildudest puutüvedes ja erinevatest haigustest ning parasiitidest, mis kohe mitte kuidagi ei võimalda neil kokku lepitud summasid täies mahus tasuda!

Kas metsaoksjon tagab alati maksimaalse tulu?

Olukord, kus metsaoksjon lubab metsa müügist kuni 40% suuremat tulu kui metsafirmadele otse müües, kuulub pehmelt öeldes huumori valdkonda. Ei saa välistada, et üksikjuhtumeid võib ette tulla aga sellisel juhul on metsaomanik hinnapakkumise saanud "naabrimees Jaanilt" või mõnelt eriti lootusrikkalt ja asjatundmatult vahendajalt.

metsamaa müük ja tulumaksMetsaoksjonite korraldajad on ka ise vahendajad, kes lisavad kliendi metsakinnistu või raieõiguse müügipakkumise enda oksjonikeskkonda müüki ja meelitavad siis tegelikke metsamajandusettevõtteid oksjonil osalema. Juhul, kui oksjon peaks lõppema edukalt, siis avaneb metsaomanikul suurepärane võimalus oksjonikeskkonnale komisjonitasud tasuda ning tehing kuulutatakse edukalt lõppenuks.

Võrdleva näitena toome siinkohal välja, et oleks ju täiesti inimliku mugavuse küsimus, kas viia väärtuslik kunstitaies oksjonile ja selle müügihinnast oksjonimajale vahendustasu tasuda või siis leida taiesele iseseisvalt soovitud hinnaga ostja. Kuna tegu võib olla märkimisväärsete rahanumbritega, siis moodustab isegi 5% vahendustasu päris arvestatava summa.

Enamus reaalselt tegutsevaid metsafirmasid osalevad metsaoksjonitel ja ostavalt sealt majandusmetsi ning isiklike kogemuste põhjal julgeme tunnistada seda, et kindlasti esineb üksikuid juhtumeid, kus metsakinnistu müüakse reaalsest hetke turuväärtusest kõrgema hinnaga. 

Ülehinnatud alghinnaga oksjonid jäävad üldjuhul siiski pakkumisteta ja neid üritatakse pikema aja jooksul või siis alghinnast odavamalt müüa. Samas oleme võitnud oksjoneid, mille lõpphinnast meie ettevõte metsaomanikule endale oluliselt rohkem oleks pakkunud.

Lõpetuseks saab öelda nii, et oma metsa oksjonil müümine on ikkagi metsaomaniku enda otsustada. Päris kindlasti leiab selle otsuse tulemusel meie seast nii võitjaid kui ka kaotajaid.

 

 

Samal teemal:

Metsa müük ja tulumaks aastal 2020
Kuidas müüa metsa?
Raieõiguse müük fikseeritud hinna või väljatuleku alusel
Raieõiguse ost ja metsaraie
Metsamaa ja metsa ost üle Eesti
Metsaraie teenus metsaomanikule
Metsamajandamiskava koostamine
Metsa uuendamine on metsaomaniku kohustus

Metsa müük vajab usaldusväärset partnerit