Tulumaks metsa müügist eraisikutele aastal 2018

Metsa müük ja tulumaks

Kui oled otsustanud müüa oma metsamaa metsandusettevõttele, siis kuulub kogu tehingust saadav tulu maksustamisele tulumaksuga - 20%. Tulu all peetakse siinkohal silmas summat, mis jääb metsakinnistu ostuhinna ja müügihinna vahele.

Tulust saab maha arvestada dokumenteeritud ja tõestatavad kulud, mis on tehtud kõnealuse metsamaa majandamisel või on müügitehinguga otseselt seotud.

Kui soovid müüa sulle kingitud ehk tasuta saadud metsakinnistut, siis metsamüügist saadud tulu arvestamisel metsamaa omandamiseks tehtud kulutusi maha ei arvestata.

Mets ja metsamaa

metsa müük ja tulumaksMetsa ja metsamaa mõisteid käsitleb metsaseadus järgnevalt:

  • Mets on looduslik kooslus, mis koosneb metsamaast ja sellel kasvavast taimestikust ning seal elutsevast loomastikust.

Metsamaa on maa, mis vastab vähemalt ühele järgnevatest parameetritest:

  • on metsamaa *kõlvikuna kantud maakatastrisse
  • on maatükk pindalaga vähemalt 0,1 hektarit ja sellel kasvavate puittaimede kõrgus on vähemalt 1,3 meetrit, mille puuvõrade protsent metsamaa pindalast on vähemalt 30%

*kõlvik - maatükk, mis erineb temaga piirnevast alast looduslike tingimuste ja kasutamisotstarbe poolest või ühetaolise majandusliku sihtotstarbe ja/või loodusliku seisundiga katastriüksuse osa, mida ei piiritleta piirimärkidega.

Metsamaaks ei loeta metsaseaduse mõistes õuemaad, elamumaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi ning puu- ja põõsasistandike maad.

Päranduseks saadud metsa maksustamine

Pärandina saadud metsamaad käsitletakse kahel erineval moel:

  1. Pärandaja on kunagi metsamaa ostnud ja peale enda surma pärandanud pärijale.
  2. Pärandajale on metsamaa tagastatud omandireformi tagajärjel ja peale tema surma on selle omandanud pärija.

Esimesel juhul kuulub tulumaksuga maksustamisele kogu müügitulu v.a. juhul, kui pärijal on ette näidata dokumenteeritud ja tõestatavad kulutused, mille ta päritud metsamaa majandamisel ise on teinud.

Teisel juhul, ehk siis omandireformi käigus tagastatud metsamaa korral on müügitulu maksuvaba. Sealjuures ei oma tähtsust, kas müüjaks on tagastatud maa omanik või tema pärija. Kindlasti tuleks arvestada seda, et antud tulumaksuvabastus kehtib vaid esmase müügitehingu puhul. Samuti ei rakendu tulumaksusoodustus kinkelepingu korral.

Raieõiguse müük ja tulumaks

Kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügiga teenitud tulu arvestamisel kehtib maksuarvestuse erikord. Müügitehingutelt saadud tulu pealt võib maksude tasumise hajutada järgnevale kolmele maksustamisperioodile.

kuidas müüa metsaNäitena toome siinkohal välja, et kui sa oled 2018. aastal saanud tulu metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist, siis maksustatakse see müügitulu hiljemalt 2021. aasta tuludeklaratsiooni alusel. See tähendab, et peale metsaraiet tehtud kulud metsa uuendamiseks (aluspinna ettevalmistus, istikute hind, istutamine ja hooldamine, tööjõukulu jne) saab kolme aasta jooksul müügitulust maha arvutada ning maksustatav summa kahaneb.

Kui kulud osutuvad nende kolme aasta jooksul suuremaks kui raieõiguse müügist saadud tulu, siis saab nende arvelt vähendada järgneva kolme 2021. - 2024. aasta jooksul saadavat metsatulu.

Juhul, kui müüd metsast raiutud metsamaterjali ehk palke, saab maksustatavast tulust maha arvestada näiteks raieteenuse ja väljaveo maksumuse.

Kui metsamaa ostmisel on dokumentides eraldi välja toodud nii metsamaa hind, kui ka sellel kasvava metsa väärtus, siis raieõiguse müügi korral maksustatakse ainult kasvava metsa müügist saadud tulu ning metsamaa enda hind määratakse kuludeks.

Arvesse võetakse ainult dokumentaalselt tõendatud ja tõestatavaid majandamiskulusid. Loomulikult ei saa kuludeks arvestada rahalisi trahve, mis on määratud metsa ülestöötamisega tekitatud keskkonnakahju tekitamise eest.

Samuti ei loeta võõrandamisega seotud kuludeks metsa ülestöötamiseks vajaliku tehnika soetamist, kuna selline teguviis viitab ettevõtlusele ehk iseseisvale majandustegevusele.

Metsa müügi deklareerimine

Metsamaterjali või raieõiguse müügist saadud tulu deklareeritakse tuludeklaratsioonis. Deklareerimise lihtsustamiseks leiate Maksu- ja Tolliameti abimaterjalidest juhised SIIT

Alates 2018. aastast jõustus kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000€ aastas ehk siis 500€ kuus. Infot maksuvaba tulu arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti leheküljel SIIT.

Kasutatud allikad: Riigi Teataja - Metsaseadus, Maksu- ja Tolliamet - Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

 Meie hoiame sinu metsa!